Έγγραφα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

 

ΤΟ “ΚΟΙΝΟΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ”, Βιέννη 1813 (από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου)

 

Αναστάσιος Παλλατίδης

Υπόμνημα Ιστορικόν Περί Αρχής και Προόδου και Σημερινής Ακμής του εν Βιέννη Ελληνικού Συνοικισμού, Βιέννη, 1845

 

Αναστάσιος Χρηστομάνος

Χημική Ανάλυσις του Ύδατος της Θέσεως Μπελέσι, Αθήνα 1879

 


ΜΕΛΕΤΕΣ

Ιωάννης Μπάκας

Ο Ελληνισμός και η μητροπολιτική περιφέρεια Μελένικου 1850 – 1912, Διδακτορική Διατριβή 2003, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Ιωάννης Βασδραβέλλης

Διάφοροι οικογένειαι των Σερρών, Μελενίκου και μοναστηρίου Ρίλας κατά το έτος 1824