Καταστατικό του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΑΡΜΟΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Φιλανθρωπικού Σωματείου

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΑΡΜΟΝΙΑ»

ΆPΘPO 1ο

Σύσταση Σωματείου – Επωνυμία

1. Ιδρύεται φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΑΡΜΟΝΙΑ», (το οποίο στο εξής θα αποκαλείται «σωματείο»), από τροποποίηση του φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ», (συμπεριλαμβανομένου και της τροποποίησης της επωνυμίας αυτού), με έδρα το Σιδηρόκαστρο Σερρών, κατόπιν απορρόφησης από αυτό του φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων εκ Μελενίκου εν Σιδηροκάστρω Η ΑΡΜΟΝΙΑ», με έδρα το Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Το νέο σωματείο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΑΡΜΟΝΙΑ» καθίσταται καθολικός διάδοχος του «Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων εκ Μελενίκου εν Σιδηροκάστρω Η ΑΡΜΟΝΙΑ».

Το ιστορικό ίδρυσης και των δύο σωματείων έχει ως εξής:

Το σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ευελπίδων Μελενίκου» ιδρύθηκε το έτος 1945, το δε καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 404/19-12-1945 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών, η οποία δημοσιεύθηκε στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών. Το σωματείο ανασυστάθηκε με την από 28-11-1971 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, το δε καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 206/1971 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών, η οποία δημοσιεύθηκε την 21η Δεκεμβρίου 1971 στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών και ενεγράφη στο ειδικό βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών με αύξοντα αριθμό 108.

Στη συνέχεια έγιναν οι παρακάτω κατά σειρά τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και κωδικοποιήσεις αυτού σε ενιαίο κείμενο: α) με την από 31-1-1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 32/1973 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών και δημοσιεύθηκε στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών, β) με τις από 26-3-2000 και 28-1-2001 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 201/31-5-2001 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών και δημοσιεύθηκε στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών και γ) με την από 6-6-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 308/9-9-2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών και δημοσιεύθηκε στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών.

Το σωματείο με την επωνυμία «Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων εκ Μελενίκου εν Σιδηροκάστρω Η ΑΡΜΟΝΙΑ» ιδρύθηκε το έτος 1953, το δε καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 559/19-12-1945 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών, η οποία δημοσιεύθηκε στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών την 19η Δεκεμβρίου 1953. Το σωματείο αυτό ανασυστάθηκε με την από 19-12-1971 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, το δε καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 21/27-1-1972 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών, η οποία δημοσιεύθηκε στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών και ενεγράφη στο ειδικό βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών με αύξοντα αριθμό 116.

Στη συνέχεια έγιναν οι παρακάτω κατά σειρά τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και κωδικοποιήσεις αυτού σε ενιαίο κείμενο: α) με την από 31-1-1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 33/8-3-1973 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών και δημοσιεύθηκε στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών, β) με την από 21-3-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 102/26-4-2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών και δημοσιεύθηκε στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών.

Με την από 20-10-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του «Σύνδεσμος Ευελπίδων Μελενίκου» αποφασίσθηκε α) η ενοποίησή του (συγχώνευσή του) με τοσωματείο «Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων εκ Μελενίκου εν Σιδηροκάστρω Η ΑΡΜΟΝΙΑ», με απορρόφηση του τελευταίου από το πρώτο, β) η τροποποίηση της επωνυμίας αυτού σε «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΑΡΜΟΝΙΑ», γ) η προσχώρηση σε αυτό των μελών του απορροφώμενου σωματείου, δ) η αποδοχή της μεταβίβασης και εκχώρησης σε αυτό των περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων – υποχρεώσεων του απορροφώμενου σωματείου, ε) η συμπλήρωση του σκοπού του και στ) η τροποποίηση και κωδικοποίηση του συνόλου των διατάξεων του Καταστατικού του στο παρόν κείμενο.

Με την από 12-7-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του «Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων εκ Μελενίκου εν Σιδηροκάστρω Η ΑΡΜΟΝΙΑ» αποφασίσθηκε α) η ενοποίησή του (συγχώνευσή του) με το σωματείο «Σύνδεσμος Ευελπίδων Μελενίκου», με απορρόφηση του πρώτου από το τελευταίο, β) η προσχώρηση των μελών του στο απορροφόν σωματείο, καθώς και γ) η μεταβίβαση και εκχώρηση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του στο απορροφόν σωματείο.

ΆΡΘΡΟ 2

Έδρα – Περιφέρεια

Το Φιλανθρωπικό σωματείο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΑΡΜΟΝΙΑ» έχει την έδρα του στην πόλη του Σιδηρόκαστρου του Δήμου Σιντικής του Νομού Σερρών.

ΆPΘPO 3

Σκοπός

Σκοπός του σωματείου είναι η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η παροχή βοηθημάτων στις άπορες οικογένειες, χήρες και ορφανά, η οικονομική ενίσχυση άπορων μαθητών και φοιτητών μέχρι 25 ετών προς εξακολούθηση των σπουδών τους, η ίδρυση λαϊκής βιβλιοθήκης και η δια παντός ετέρου μέσου νομίμου επιδίωξη της προαγωγής των μελών του σωματείου. Επιπλέον, ο σκοπός του σωματείου είναι φιλανθρωπικός, φιλεκπαιδευτικός και μορφωτικός, στοχεύοντας στην οικονομική ενίσχυση των άπορων συμπολιτών – μελών του καταγόμενων εκ Μελενίκου και γενικά, στηπροαγωγή των μελών του συνδέσμου και ιδίως των γυναικών σε μορφωτικά θέματα και θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.

ΆPΘPO 4

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Από το Φιλανθρωπικό σωματείο προστατεύονται:

 1. ορφανά από ένα ή και τους δύο γονείς

 2. γονείς εν φυλακίσει

 3. γονείς αποδεδειγμένως ανίκανοι προς εργασία λόγω νόσου

 4. άγαμες μητέρες

 5. άπορες οικογένειες, χήρες, κλπ.

Προς εκπλήρωση των σκοπών του το σωματείο δύναται να προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

 1. παρέχει οικονομικές ενισχύσεις 30- 100 Ευρώ μηνιαίως εις τα υπ’ αυτού προστατευόμενα πρόσωπα.

 2. Παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα πρόσωπα

 3. Μεριμνά για την εξεύρεση εργασίας στην άγαμο μητέρα των προσώπων, κλπ.

Την ως άνω κατά το καταστατικό του Σωματείου προστασία ή αρωγή δεν δύναται να τύχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

ΆPΘPO 5

Διαδικασία και προσόντα εγγραφής μελών

1. Μέλη του σωματείου δύνανται να είναι: α) όλα τα μέλη του απορροφόμενου σωματείου «Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων εκ Μελενίκου εν Σιδηροκάστρω Η ΑΡΜΟΝΙΑ», τα οποία δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής νέας εγγραφής ή πρόσθετης συνδρομής, καθώς και όλα τα μέλη του απορροφόντος σωματείου «Σύνδεσμος Ευελπίδων Μελενίκου», το οποίο μετονομάστηκε, λόγω της ως άνω συγχώνευσης σε «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΑΡΜΟΝΙΑ».

β) Ενήλικοι καταγόμενοι εκ Μελενίκου και της περιφέρειας αυτού ή και μη Μελενίκιοι, νυμφευμένοι, όμως με Μελενίκιες γυναίκες. Επίτιμα μέλη αναγορεύονται αυτοί που προσφέρουν σπουδαίες υπηρεσίες στο Σωματείο μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Κατ’ εξαίρεση δύναται να είναι μέλος του σωματείου και ανήλικος κάτω των 18 ετών εκτός εάν δεν συναινούν οι γονείς του ή ο επίτροπός του ή ο κηδεμόνας του και αναγγείλει αυτό εγγράφως στην Διοίκηση του Σωματείου. Ωσαύτως, εφόσον υπό την ισχύουσα νομοθεσία, ο ανήλικος θεωρείται , ως προς ορισμένες σχέσεις ή ιδιότητες ικανός προς δικαιοπραξία, δύναται να μετέχει ελευθέρως στο Σωματείο, εφόσον οι σκοποί του συνάπτονται προς τις ανωτέρω σχέσεις ή ιδιότητες (άρ. 8 Ν.Δ. 795/71).

2. Δεν δύναται να είναι μέλος του Σωματείου ο δια δικαστικής αποφάσεως στερηθείς του δικαιώματος της ελεύθερης ίδρυσης Συνεταιρισμών ή Ενώσεων προσώπων, και εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή (άρ. 8 Ν.Δ. 795/71), Περί του ότι στο πρόσωπο μέλος του Σωματείου δεν συντρέχει τέτοιο κώλυμα, δέον είναι να υποβληθεί δήλωση του Ν. 1599/86.

ΑΡΘΡΟ 6

Είσοδος Μελών

 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έγγραφη αίτηση, συνοδευόμενη με δήλωσή του ότι είναι πλήρως ικανός προς το δικαιοπρακτείν και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά εντός 8 ημερών από την υποβολή της αίτησης και εάν την κάνει δεκτή, εγγράφει αυτόν ως μέλος στο μητρώο μελών του. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει σχετικά, υποχρεούται να εισαγάγει την αίτηση υπό την κρίση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει αμετάκλητα. Όμως, σε περίπτωση, που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν περιλάβει το αίτημα αυτό στην ημερήσια διάταξη , δύναται ο αιτών να υποβάλλει την αίτηση αυτοπροσώπως ή μέσω κάποιου άλλου μέλους στη Γενική Συνέλευση, η οποία οφείλει να την συζητήσει προ παντός ετέρου θέματος στην επόμενη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών

 1. Κάθε μέλος του Φιλανθρωπικού Σωματείου έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και να μετέχει στις συζητήσεις αυτών, ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις, καθώς και να λαμβάνει οποτεδήποτε γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, του ισολογισμού και απολογισμού του Σωματείου.

 2. Έκαστον μέλος του Φιλανθρωπικού Σωματείου υποχρεούται :

α) Να συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών του Σωματείου

β) Να συνεισφέρει χρηματικό ποσό καθοριζόμενον ετησίως δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης

γ) Να συμμορφώνεται ακριβώς προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τον κανονισμό εργασιών και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης να εισπράττει από όλα τα μέλη το Σωματείου, εκτός της τακτικής συνδρομής και έκτακτη. Είναι επίσης δυνατόν να λαμβάνει άτοκα δάνεια από τα μέλη του, τα οποία θα επιστρέφει από τις εισπραττόμενες εγγραφές, συνδρομές, δωρεές, εισοδήματα εντός του ημερολογιακού έτους και μέχρι του τέλους του ατόκου δανείου.

ΆΡΘΡΟ 8

Διαγραφή και αποβολή μέλους

 1. Δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται παν μέλος αυτού δι’ ο εξέλιπον οι υπό του Νόμου υποχρεωτικές προς εγγραφή μέλους προϋποθέσεις.

Δύναται το Σωματείο να διαγράψει μέλος δια την απαύδουσα συμπεριφορά αυτού προς το σκοπό του Σωματείου ή δια την απώλεια των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Παν μέλος καθυστερών την συνδρομή του επί ένα έτος διαγράφεται αυτοδικαίως από τα μέλη, μη δικαιούμενο να ζητήσει την ανάληψη των τυχόν κατατεθέντων για οποιοδήποτε λόγο ποσών.

 1. Σε κάθε περίπτωση η διαγραφή και αποβολή μέλους συντελείται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

 2. Το Σωματείο υποχρεούται, εφόσον συντρέχει περίπτωση διαγραφή μέλους δια τη μη εκπλήρωση οικονομικής υποχρεώσεως εντός 30ημερών να ειδοποιήσει εγγράφως το μέλος, ίνα εντός ευλόγου να εκπληρώσει αυτές, παρερχομένου δε τούτου απράκτου προβαίνει στη διαγραφή του μέλους.

 3. Το Σωματείο υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον ενδιαφερόμενο περί της αποβολής του δια συστημένης επιστολής ή δικαστικού επιμελητή, γενομένης εντός 8 ημερών από τη λήψη της περί αποβολής του απόφασης.

Το αποβληθέν μέλος εντός δύο μηνών από την γνωστοποίηση σε αυτό της περί αποβολής απόφασης, δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, εάν η αποβολή έγινε εναντίον των όρων του παρόντος ή εάν συντρέχουν προς τούτο σπουδαίοι λόγοι (άρ. 88 Α.Κ.).

ΆΡΘΡΟ 9

Αποχώρηση Μέλους

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν εθελούσια από τοΣωματείο. Η αποχώρηση δέον να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού (άρ. 87 Α.Κ.)

ΆΡΘΡΟ 10

Ισοτιμία Μελών

Πάντα τα μέλη του Σωματείου άνδρες και γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται ισότιμα χωρίς περιορισμούς ποσόστωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών (άρ. 89 Α.Κ.). εις το άρθρο περί πόρων του Σωματείου.

ΆΡΘΡΟ 11

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξελθόντων μελών

Σε καταβολή των εισφορών τα μέλη ευθύνονται αναλόγως του χρόνου καθ’ ον διετέλεσαν μέλη και δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου (άρ. 90 Α.Κ.)

ΆΡΘΡΟ 12

Πόροι του Σωματείου

Πόροι του σωματείου εκτός των δικαιωμάτων εγγραφής και των τακτικών συνδρομών των μελών είναι οι εξής πόροι:

 1. Έκτακτες εισφορές των μελών, τις οποίες δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο εν ανάγκη να εισπράττει.

 2. Προαιρετικές εισφορές

 3. Δωρεές, των οποίων ονομάζεται δωρητής πας ο προσφέρων χρήματα εφ απάξ ή άλλα αντικείμενα αξίας από 500 Ευρώ έως 2.000 Ευρώ. Ευεργέτης ονομάζεται πας ο προσφέρων χρήματα εφ άπαξ ή άλλα αντικείμενα από 2.000 Ευρώ έως 6.000€ και Μέγας Ευεργέτης, ο προσφέρων χρήματα εφ άπαξ ή άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 6.000 Ευρώ, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα ονόματα των δωρητών και των ευεργετών αναφέρονται εις τον επί τούτου πίνακα μεγάλων ευεργετών, αναρτώνται οι εικόνες εις μέγα σχήμα πλαισιούμενο καταλλήλως με δαπάνες του Σωματείου στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτού. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμοστούν κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού, όπως αυτός προσδιορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 4. Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και πάσα άλλη πρόσοδος, ήτοι εισπράξεις προερχόμενες από τη διανομή ευχετηρίων στις εορτές, στους αρραβώνες και γάμους και από τους κατά καιρούς διεξαγόμενους χορούς, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και διαλέξεις ή εκπολιτιστικές συγκεντρώσεις.

Απαγορεύεται στα προστατευόμενα από το Σωματείο πρόσωπα η αρωγή-προστασία να γίνεται επί αντιπαροχή ή καταβολή τροφείων, νοσηλειών ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος εκ μέρους των βοηθουμένων ή τρίτων (άρ. 3 Ν.Δ. 1111/72).

ΆΡΘΡΟ 13

Τήρηση λογαριασμού Τραπέζης

Το Σωματείο τηρεί παρά τη Τράπεζα ίδιο λογαριασμό, στον οποίο κατατίθεται κάθε Ταμειακό Υπόλοιπο.

ΆΡΘΡΟ 14

Τρόπος κινήσεως λογαριασμού και βιβλία

1. Το Σωματείο τηρεί τα κάτωθι βιβλία:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

α. Μητρώο των μελών, στο οποίο αναγράφονται άπαντα τα μέλη

β. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων

γ. Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού.

δ. Βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ., στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτής.

ε. Βιβλίο κινητής περιουσίας του Σωματείου (χρεώγραφα, ειδικές αξίες, κλπ.

στ. Βιβλίο ακίνητης περιουσίας του Σωματείου (κτηματολόγιο), το οποίο δέον να είναι θεωρημένο από την οικεία Νομαρχία. Εις τις ειδικές στήλες του υπό στ. 1, εδ. ε και στ και στα βιβλία θα αναγράφεται η περιγραφή των ειδικών αξιών, η χρονολογία και ο τρόπος αυτών και που βρίσκονται αυτές κατατεθειμένες, προκειμένου δε περί ακίνητης περιουσίας πλήρης περιγραφή αυτής, χρονολογία και τρόπος κτήσεως, τρόπος χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως (χρονολογία και διάρκεια εκμισθώσεως), μίσθωμα, ονοματεπώνυμο τελευταίου μισθωτή, και υπολογισμό τρέχουσας αξίας του ακινήτου, κλπ.

2.Τα εν τη παρ. 1 εδ. α και β του παρόντος, βιβλία τηρούνται: υπ’ ευθύνη του Δ.Σ. του Σωματείου, τα δε υπ’ αρ. γ, δ. ε και στ αριθμούνται και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα αυτών με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ.

Το υπό στοιχείο στ κτηματολόγιο δέον να είναι εκ των προτέρων θεωρημένο από την οικεία Υπηρεσία.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών: Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται κατά τη λήξη του εκάστου λογιστικού έτους:

α) Απογραφή ης κινητής περιουσίας του Σωματείου της οποίας δέον να ενεργείται λεπτομερώς η ακριβής εκτίμηση και ταξινόμηση κατά διακεκριμένες κατηγορίες. Η απογραφή ενεργείται τουλάχιστον άπαξ του έτους.

β) Ισολογισμός

2. Βιβλίο Σωματείου:

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται με λεπτομέρεια και σχετική ερμηνεία πάντα τα έσοδα και οι πληρωμές του Σωματείου.

Οι εισπράξεις ενεργούνται υπό του ταμείου δι’ εκδόσεως γραμματίου εισπράξεως κατά την υπό του άρ. 16 του παρόντος διαδικασία καταχωρούνται στο βιβλίο ταμείου και κατατίθενται αμελλητί στην οικεία τράπεζα.

Το βιβλίο απογραφών και ισολογισμού μονογράφεται κατά σελίδα υπό του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου, θεωρείται υπό του Δ.Σ. του Σωματείου και ελέγχεται υπό τη Γενική Συνέλευση αυτού.

Αυτά είναι τα κυρίως τηρούμενα βιβλία. Δύναται το Σωματείο να προβλέψει στο καταστατικό του και άλλα βοηθητικά βιβλία, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο.

ΆΡΘΡΟ 15

Νόμιμος Τρόπος Εισπράξεων

Η είσπραξη παντός εσόδου του Σωματείου ενεργείται βάσει διπλοτύπου εισπράξεως εκ των προτέρων θεωρημένου υπό τηςΥπηρεσίας Κοινωνικών Υποθέσεων της οικείας Νομαρχίας.

Η υποβολή των εντύπων εισπράξεως στη θεωρούσα Αρχή γίνεται δια εγγράφου του Σωματείου απευθυνόμενου προς την αρμόδια για θεώρηση Αρχή.

Στο έγγραφο αυτό θα αναφέρεται:

α) Ο αριθμός των προς θεώρηση αποστελλομένων εντύπων, αποδείξεων άτινα εις το τελευταίο στέλεχος εκάστου θα έχει την ένδειξη «έχει καλώς» η αρίθμησή των, βεβαιούμενη υπό τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου.

β) το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, ο οποίος θα παραλάβει αυτά θεωρημένα.

Η θεώρηση περιλαμβάνει:

α) Τη διαπίστωση περί της καλής αριθμήσεως των βιβλίων αποδείξεων.

β) Τη σφράγιση κατά φύλλο δια της σφραγίδας της θεωρούσας αρχής.

γ) Τη μονογράφηση κατά φύλλο

δ) Την στο τέλος εκάστου βιβλίου αποδείξεων θεώρηση, για την οποία θα βεβαιώνεται η κατά φύλλο θεώρηση και ο αριθμός των φύλλων τον οποίο φέρει έκαστο βιβλίο.

Η αρίθμηση άρχεται για κάθε οικονομικό έτος από τον αριθμό 1 και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

Το Σωματείο θα τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρείται:

α) Ο αύξ. Αριθμός πράξης θεώρησης, τον οποίο θα λαμβάνει το Σωματείο στο ειδικό τηρούμενο βιβλίο της θεωρούσας Αρχής.

β) οι αριθμοί των θεωρούμενων αποδείξεων.

γ) ο χαρακτηρισμός αυτών

δ) το ονοματεπώνυμο του παραλαμβάνοντος τα έντυπα αποδείξεων και εξουσιοδοτημένου από το Σωματείο για αυτό. Το βιβλίο αυτό θα φέρει ειδική στήλη στην οποία θα υπογράφει ο θεωρήσας τις αποδείξεις υπάλληλος.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αποδείξεων μιας οικονομικής χρήσεως για την επόμενη αυτής.

Έντυπα αποδείξεων τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν εν όλω ή εν μέρει εντός της οικονομικής χρήσεως, για την οποία θεωρήθηκαν, επαναφέρονται στην θεωρούσα αρχή προς ακύρωση των ακυρωθέντων και μη χρησιμοποιηθέντων φύλλων.

Η τυχόν ακύρωση αποδείξεων λόγω μη χρησιμοποίησής τους, καθώς και πάσα παρατήρηση σχετική προς τις θεωρημένες αποδείξεις θα αναγράφεται στο παρόν αναφερόμενο βιβλίο. Πάσα είσπραξη του Σωματείου ενεργούμενη άλλως είναι παράνομη και ως εκ τούτου άκυρη.

ΆΡΘΡΟ 16

Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Σωματείου

Το Σωματείο εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξωδικαστικές σχέσεις αυτού από το Δ.Σ., όπερ δια του Προέδρου του αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις δια των υπ’ αυτού επ’ ονόματι του Σωματείου συναπτόμενων εντός των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού δικαιοπραξιών.

Το Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι του Σωματείου για την τήρηση των περιορισμών του, προς εκπροσώπηση, δικαιώματος αυτού τους οποίους θέτει το παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Τα έγγραφα του Σωματείου υπογράφονται παρά του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως ή ενός μέλους οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αντιπροσωπευθεί στις δικαστικές ή άλλες αρχές δια πληρεξουσίου αναφέροντας ρητώς το σκοπό για τον οποίο δόθηκε η πληρεξουσιότητα.

Τα επ’ ονόματι του Σωματείου δικόγραφα απευθύνονται και επιδίδονται προς τον Πρόεδρο του Σωματείου, ο οποίος εκπροσωπεί το Σωματείο στις περιπτώσεις, τις οποίες τρίτοι θέλουν να στραφούν κατά του Σωματείου.

ΆΡΘΡΟ 17

Όργανα του Σωματείου

Όργανα του Σωματείου είναι : η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 18

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Η Διοίκηση του Σωματείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποτελούμενο από 7 μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. μετ’ ισάριθμων αναπληρωματικών εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

 2. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης, αποβολής ή διαρκούς κωλύματος κάποιου μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου και εφόσον εξαντλήθηκαν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη συγκαλείται αμέσως η Γενική Συνέλευση προς ενέργεια αναπληρωματικών εκλογών ή διορισμού ετέρου μέλους.

ΆΡΘΡΟ 19

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι: παν μέλος ενήλικο μετά ένα έτος από την εγγραφή του και το οποίο έθεσε υποψηφιότητα και πλειοψήφησε.

ΆΡΘΡΟ 20

Κωλύματα συμμετοχής στη Διοίκηση

 1. Αποκλείονται της Διοικήσεως μέλη στερηθέντα αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής απόφασης των πολιτικών των δικαιωμάτων και καθ’ ον χρόνο διαρκεί η στέρηση (άρ. 11 ΝΔ 795/71).

 2. Δεν δύναται να είναι μέλη της Διοίκησης: α) αλλοεθνείς,β)καταδικασθέντες αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή επί κακουργήματι ή επί τινι των πλημμελημάτων της κλοπής , υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, λαθρεμπορίας, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφημήσεως, κιβδηλίας, παραχαράξεως, παραβάσεως των ιατάξεων περί ναρκωτικών, παραβάσεως των διατάξεων περί προστασίας το Εθνικού νομίσματος ως και παντός αδικήματος εξ ιδιοτελείας πηγάζοντος ή επί εγκλήματι κατά των ηθών, ή έχουν αποστερηθεί λόγω καταδίκης επί οιαδήποτε αξιόποινω πράξει των πολιτικών των δικαιωμάτων και εφόσον διαρκεί η αποστέρηση αυτή. Ωσαύτως δεν δύναται να είναι μέλη της Διοικήσεως του Σωματείου οι μη έχοντες πλήρη ικανότητα προς το δικαιοπρακτείν (άρ. 40 ΝΔ 795/71).

 3. Πας υποψήφιος δι’ ανάδειξη αυτού στη Διοίκηση του Φιλανθρωπικού Σωματείου υποχρεούται όπως προ της αναδείξεώς το να υποβάλλει στο Σωματείο την κατά το ΝΔ 105/69 προβλεπόμενη δήλωση περί του ότι ουδέν συντρέχει στο πρόσωπό του εκ των υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος αναφερομένων κωλυμάτων.

 4. Τα μέλη της Διοικήσεως του Σωματείου δεν δύναται να είναι μέλη Διοικήσεως ετέρου Φιλανθρωπικού Σωματείου, επιδιώκοντος τους αυτούς, με το Σωματείο, σκοπούς.

ΆΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. εντός 8 ημερών συνέρχονται προσκλήσει του μεταξύ των πλειοψηφίσαντος μέλους, και συγκροτούμενα σε σώμα εκλέγουν δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

 2. Τα εκλεγέντα μέλη παραλαμβάνουν ακολούθως παρά του απερχομένου Δ.Σ. τη Διοίκηση του Σωματείου ως και παν στοιχείο ανήκον σε αυτή.

 3. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις άπαξ εκάστου μηνός άνευ προηγούμενης πρόσκλησης και σε ημέρες οριζόμενες εκ των προτέρων παρ’ αυτού.

Το Δ.Σ. δύναται να συνέλθει και εκτάκτως οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ζητήσουν τούτο εγγράφως μετά των θεμάτων προς συζήτηση τρεις (3) των συμβούλων.

 1. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

ΆΡΘΡΟ 22

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και έχει καθήκον να επιβλέπει και να εφαρμόζει τα διατασσόμενα από το Νόμο, το Καταστατικό, και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εν γένει δε είναι υπεύθυνο για την καλή διαχείριση και διοίκηση του Σωματείου, υπέχον τις εκ του Νόμου και του παρόντος καταστατικού ευθύνες.

 2. Τα μέλη της Διοίκησης δεν δύναται να παρέχουν επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν μετά του Σωματείου συμβάσεις συνεπαγόμενες τη λήψη αμοιβής δια προσφοράς πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλέποντες σε επίτευξη κέρδους δια της αναλήψεως έργου προμήθειας ή οιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.

 3. Τα μέλη της Διοίκησης δεν δικαιούνται καθ’ οιοδήποτε τρόπο αποζημιώσεως, δι’ ημεραργίας, λόγω απασχολήσεώς τους με τις υποθέσεις του Σωματείου ή δι’ άλλη αιτία.

 4. Απαγορεύεται η μίσθωση ακινήτου, ανήκοντος στο Σωματείο υπό των μελών της Διοίκησης αυτού ή συγγενών αυτών κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τέταρτου βαθμού.

Απαγορεύεται ωσαύτως η μίσθωση ακινήτου ανήκοντος στο Σωματείο υπό προσωπικών εταιριών των οποίων τα μέλη είναι συγγενείς των μελών της Διοίκησης του Φιλανθρωπικού Σωματείου κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τέταρτου βαθμού. Οι ως άνω απαγορεύσεις ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες τα μέλη του Δ.Σ. των οποίων είναι συγγενείς των μελών της Διοίκησης του Φιλανθρωπικού Σωματείου κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τέταρτου βαθμού.

ΆΡΘΡΟ 23

Θητεία Διοικήσεως

Η θητεία της Διοικήσεως είναι τριετής.

ΆΡΘΡΟ 24

Καθήκοντα Προέδρου- Αντιπροέδρου – Γενικού Γραμματέα- Ταμία

 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις εισηγείται σε αυτό επί παντός θέματος, αφορώντος το Σωματείο και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.

Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων συμφώνως τω παρόντι καταστατικώ και των τυχόν ψηφισθέντι κανονισμώ εσωτερικής λειτουργίας, υπογράφει έγγραφα μετά του Γενικού Γραμματέα ή έτερου εντεταλμένου συμβούλου, υπογράφει τα προς πληρωμή ή είσπραξη εντάλματα προς τον Ταμία κατά τα κεκανονισμένα, εκθέτει τον απολογισμό της δράσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την κατάσταση του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση και παρέχει προς απάσας τα αρχάς όλες τις ζητούμενες παρ’ αυτού πληροφορίες.

 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο εις πάντα αυτού τα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει δια αποφάσεως αυτού και ορισμένα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.

 1. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της τηρήσεως των πρακτικών του Δ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου, φυλάσσει την σφραγίδα αυτού και υπογράφει μετά του Προέδρου πάντα τα έγγραφα και τις εντολές.

 2. Ο Ταμίας επιμελείται της εισπράξεως παντός εσόδου του Σωματείου, διενεργεί τις πληρωμές κατά τις αποφάσεις του Δ.Σ. και κατά την υπό του Νόμου και των διατάξεων του παρόντος διαγραφομένη διαδικασία.

 3. Ο Ταμίας κρατεί εις χείρας του το ποσό των 30 Ευρώ πάντα δε τα λοιπά καταθέτει σε ίδιον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου.

ΆΡΘΡΟ 25

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτού, η οποία δεν υπάγεται δυνάμει του παρόντος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 26

Εκπροσώπηση – Ψήφος

 1. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στις ψηφοφορίες γίνεται μόνο με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των μελών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκπροσώπηση μέλους του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη με οποιοδήποτε θέμα συζητήσεως ή ψηφοφορίας λόγω κωλύματος του μέλους, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης προς τον εκπρόσωπο.

 2. Έκαστο μέλος έχει μόνο μία ψήφο.

ΆΡΘΡΟ 27

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου συγκροτούν πάντα τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο υποχρεώσεις τους.

 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου τακτικώς άπαξ του έτους, εντός του μηνός Ιανουαρίου.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ωσαύτως εκτάκτως οσάκις το απαιτεί το συμφέρον του Σωματείου δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή το Δ.Σ. ή κατόπιν εγγράφου του 1/20 των εκπληρωσάντων τις υποχρεώσεις μελών. Η αίτηση αυτή απευθύνεται στο Δ.Σ. και περιέχει το σκοπό και τα θέματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση της Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 28

Πρόσκληση Μελών

 1. Επί πάσης Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης προηγείται πρόσκληση του Δ.Σ. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις δέον να αναγράφουν τον τόπο, χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Σε περίπτωση συγκλήσεως κατόπιν εξουσιοδότησης μελών από το αρμόδιο Δικαστήριο, οι προσκλήσεις υπογράφονται από τους λαβόντες άδεια για αυτό.

 1. Οι προσκλήσεις γνωστοποιούνται ή δια δημοσιεύσεως σε μία εφημερίδα του τόπου της έδρας του Σωματείου και δέον να περιέχουν άπαντα τα προς συζήτηση θέματα ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

ΆΡΘΡΟ 29

Απαρτία

Για να είναι έγκυρη η Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ¼ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Άπαξ βεβαιωθείσης της απαρτίας η Συνέλευση θεωρείται ευρισκόμενη σε απαρτία μέχρι του πέρατος της συζητήσεως όλων των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, των αποχωρούντων θεωρουμένων ότι αρνούνται ψήφο ή γνώμη εκτός εάν δια αποφάσεως της πλειοψηφίας αναβληθεί αυτή. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση συνέρχεται νέα τοιαύτη και άνευ νεωτέρας προσκλήσεως μετά 8 ημέρες, στην οποία θεωρείται εν απαρτία με οποιουσδήποτε παρόντες, πλην εάν πρόκειται περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας.

ΆΡΘΡΟ 30

Λήψη αποφάσεων

Στην αρχή των συνεδριάσεων η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος ορίζει πρακτικογράφο για την τήρηση των πρακτικών.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων το δικαίωμα ψήφου παρόντων μελών.

Ως απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται το ήμισυ πλέον μίας. Η απόφαση δύναται να ληφθεί και άνευ Συνελεύσεως των μελών, εάν πάντα τα μέλη δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεση αυτών επί τινός θέματος.

Δια να μετάσχει μέλος στη Γενική Συνέλευση δέον να έχει εκπληρώσει τις προς το Σωματείο και δυνάμει του παρόντος τεθείσες οικονομικές του υποχρεώσεις. Δεν δικαιούται να ψηφίσει κάποιο μέλος, εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου αφενός και του μέλους αφετέρου ή το σύζυγο αυτού ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού (άρ. 98 ΑΚ). Προς λήψη απόφασης περί μεταβολής του σκοπού του Σωματείου εις έτερο τοιούτο προβλεπόμενο υπό του άρ. 1 του ΝΔ 1111/72 «περί Φιλανθρωπικών Σωματείων» απαιτείται η συναίνεση πάντων των μελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εγγράφονται σε βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον πρακτικογράφο και τα μέλη που συμμετέχουν στη Συνέλευση.

Το βιβλίο αυτό είναι ελευθέρως προσιτό για τα μέλη.

ΆΡΘΡΟ 31

Ψηφοφορία

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγοντα από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Οι μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται με ψηφοδέλτια. Προς τούτο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής Επιτροπή εκ μελών, η οποία επιμελείται τη διαλογή και συλλογή των ψήφων. Πάσα ψηφοφορία αναφερόμενη ή θίγουσα πρόσωπα είναι μυστική. Οι μη θίγουσες πρόσωπα είναι φανερές. Εάν κατά τη ψηφοφορία προκύπτει ισοψηφία επαναλαμβάνεται αυτή άπαξ, εάν αυτό είναι δυνατό, άλλως το θέμα επαναφέρεται σε προσεχή συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

ΆΡΘΡΟ 32ο

Δικαιοδοσία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα το οποίο αποφασίζει επί των υποθέσεων του Σωματείου και ασκεί την ανωτέρα επ’ αυτού εποπτεία.

Ιδίως η Γενική Συνέλευση έχει την εξής δικαιοδοσία:

α) Ελέγχει την δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακαλεί τα μέλη αυτού, β) Αποφασίζει περί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και του ισολογισμού και απολογισμού παρελθόντος έτους, γ) Αποφασίζει περί της εξ επαχθούς αιτίας, κτήσεως ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας των π.χ. ομολογιών, δ) Αποφασίζει περί της αποδοχής κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπον διά της ειδικής υπό του άρθρου 42 του παρόντος πλειοψηφίας, ε) ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλάσσει τα μέλη τούτου από τα καθήκοντά τους, στ) Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει επί διαφορών κατά της ερμηνεία τούτου, κατά την ειδική νόμιμη απαρτία κα πλειοψηφία, ζ) Εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, η) Αποφασίζει περί της διαλύσεως του Σωματείου.

Δύναται να ορίσει το καταστατικό ποια άλλη δικαιοδοσία θα έχει η Γενική Συνέλευση.

Οι εγκύρως ληφθείσες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη και για τα απόντα.

ΆΡΘΡΟ 33

Ακυρότητα αποφάσεων

Πάσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ληφθείσα επί θέματος μη αναγραφέντος στην πρόσκληση είναι άκυρη.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή το νόμο είναι άκυρη.

Μέλος μη συναινέσαν ως και πας έχων έννομο συμφέρον δύναται να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας του Σωματείου.

Η αγωγή αυτή αποκλείεται μετά την παρέλευση 6 μηνών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Η κηρύττουσα την απόφαση ως άκυρη ισχύει υπέρ και κατά πάντων.

ΆΡΘΡΟ 34

Αναστολή εκτελέσεως άκυρης απόφασης

Η Διοίκηση του Σωματείου ή μέλος αυτού δύναται με αίτησή του στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας του Σωματείου να αιτηθεί την αναστολή εκτελέσεως άκυρης απόφασης.

ΆΡΘΡΟ 35

Οικονομικός Έλεγχος

1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και πηγές αυτών και στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες διενεργείται κατ’ έτος από τριμελή ελεγκτική επιτροπή μία εβδομάδα πριν την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση. Η σχετική έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, εντός δε μηνός από της εγκρίσεώς της υποβάλλεται αυτή και στην εποπτεύουσα αρχή. Στην επιτροπή αυτή, παραδίδονται από το Δ.Σ. όλα τα σχετικά βιβλία της Ταμειακής διαχειρίσεως όπως και τα αναγκαία στοιχεία προς έλεγχο.

2. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, όπως και η έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά προς έγκριση στη συνέλευση των μελών εντός τριμήνου από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, εντός δε μηνός από της εγκρίσεως στην εποπτεύουσα αρχή. Διά του παρόντος, ο οικονομικός έλεγχος είναι ανεξάρτητος του ελέγχου ο οποίος ασκείται από τις Επιθεωρήσεις Κοινωνικών Υπηρεσιών της οικείας περιφερειακής Διοικήσεως ή αυτού της οικείας Νομαρχίας, κατ’ εφαρμογή των διεπουσών τις υπηρεσίες αυτές διατάξεων (Άρθρον 8 ΝΔ 1111/1972).

ΆΡΘΡΟ 36

Κτήση και εκμετάλλευση περιουσίας

 1. Η παρά του Σωματείου εξ επαχθούς αιτίας κτήση ακινήτων ή κινητών σημαντικής, κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού, αξίας γίνεται πάντοτε κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης των μελών.

 2. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν δύναται κατά πάσα περίπτωση να συνεπάγεται ανάμειξη αυτού στην κερδοσκοπική επιχείρηση.

 3. Απαγορεύεται η παρά του Σωματείου λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας αυτού.

ΆΡΘΡΟ 37

Διάθεση της περιουσίας

 1. Δύναται να παρασχεθεί εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκη – προσημείωση) επί ακινήτων ιδιοκτησίας του Σωματείου για λήψη δανείου από Τραπεζικό Οργανισμό για ανέγερση, βελτίωση, μετατροπή ή προσθήκη υπαρχόντων ακινήτων του Σωματείου.

 2. Δύναται η περιουσία του Σωματείου, υπό συμφέρουσες γι’ αυτό συνθήκες και προϋποθέσεις, να εκποιηθεί με σκοπό την αγορά ετέρου ακινήτου στο Σιδηρόκαστρο ή αλλαχού προς την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού του.

 3. Απαγορεύεται πάσα διάθεση περιουσίας του Σωματείου πέρα των υπό της προηγούμενης παραγράφου αναφερομένων (άρ. 19 ΝΔ 795/71).

ΆΡΘΡΟ 38

 1. Κληροδοσίες και δωρεέςγίνονται δεκτές μετ’ έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, παρεχομένης δια πλειοψηφίας του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του Σωματείου. Κληρονομίες καταλιπόμενες στο Σωματείο γίνονται δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής,. Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ Σωματείου επί ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαιτέρα διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου, και τυχόν πρόσοδοι, οι οποίες προέρχονται εξ αυτών διατίθενται αποκλειστικώς κατά τους υπό του διαθέτη ή του δωρητή τιθέμενους όρους.

Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επωνύμως (άρ. 20 ΝΔ 795/71).

ΆΡΘΡΟ 39

Τροποποίηση Καταστατικού

 1. Η τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται αν ζητηθεί από το ½ των τακτοποιηθέντων τακτικώς μελών ή αν επιβάλλεται για την εναρμόνισή του προς τη νομοθεσία.

 2. Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως της αποφάσεως ταύτης λαμβανομένης δια ψήφου των ¾ των παρόντων εν τη συνελεύσει μελών άτινα δέον να αποτελούν το ήμισυ τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών, των τακτοποιηθέντων ταμειακώς.

 3. Δια την τροποποίηση του Καταστατικού δι’ ου θα αλλάξει ο σκοπός του Σωματείου και θα ορίζεται έτερος εντός των πλαισίων του άρθρου 1 του υπ’ αρ. 1111/ 1972 ΝΔ «περί Φιλανθρωπικών Σωματείων» απαιτείται η συναίνεση πάντων των μελών (άρ. 100 Α.Κ. και 12 ΝΔ 1111/1972 «περί Φιλανθρωπικών Σωματείων»). Πάσα τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει μόνο μετά την έγκριση από το αρμόδιο Δικαστήριο και την εγγραφή αυτής στο οικείο βιβλίο και την υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή (άρ. 3 ΝΔ 795/1971). Για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του Καταστατικού υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου και το όλο κείμενο του Καταστατικού, όπως διαμορφώθηκε δια της υποβαλλομένης προς έγκριση τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως (άρ. 3 Ν.Δ. 795/1971).

ΆΡΘΡΟ 40

Εσωτερικός Κανονισμός

 1. Δια κανονισμών εγκρινόμενων υπό της Γενικής Συνελεύσεως ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα αποκλειστικώς στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου.

 2. Αντίγραφο των κατά την προηγούμενη παράγραφο κανονισμών κατατίθεται αμελλητί στη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας του Σωματείου συντασσομένης σχετικής εκθέσεως και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή.

 3. Η ισχύς των ως άνω κανονισμών άρχεται από της ως άνω καταθέσεως και της καταθέσεώς του στην εποπτεύουσα αρχή.

ΆΡΘΡΟ 41

Διάλυση Σωματείου

 1. Εάν τα μέλη του Σωματείου μειωθούν σε λιγότερα των δέκα, το Σωματείο δεν διαλύεται εφόσον το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση της Εποπτεύουσας Αρχής, διορίσει προσωρινή διοίκηση και εκ μη μελών αυτού και εφόσον κατά τη διάρκεια της θητείας της οριζομένης δια της δικαστικής αποφάσεως ήθελε να συμπληρωθεί ο κατά το νόμο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών (άρ. 11 ΝΔ 1111/1972).

Μεταβολές του σκοπού του σωματείου εις έτερον τοιούτον μη προβλεπόμενες από το άρ. 1 του ΝΔ 1111/1972 αποτελεί λόγο διαλύσεως αυτού, η οποία χωρεί υποχρεωτικά μη έχουσας εν προκειμένω εφαρμογή της διατάξεως του άρ. 100 ΑΚ.

 1. Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση του οικείου αρμόδιου Δικαστηρίου με αίτηση της Διοικήσεως του Σωματείου ή του 1/5 των μελών της Εποπτεύουσας Αρχής:

α) Εάν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή άλλων αιτίων αποβαίνει αδύνατος η ανάδειξη Διοίκησης ή εν γένει καθίσταται αδύνατος η εξακολούθηση του Σωματείου, συμφώνως προς τους όρους του παρόντος, ή

β) Εάν εκπληρωθεί ο σκοπός του Σωματείου ή ένα ένεκα μακράς αδράνειας συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού αυτού, ή

γ) Εάν ο σκοπός ή η δράση του Σωματείου στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους ή του πολιτεύματος ή του κοινωνικού καθεστώτος ή της ασφάλειας του Κράτους ή των πολιτικών και των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών, ή

δ) Εάν επιδιώκει σκοπό διάφορο του εν τω παρόντι καταστατικώ οριζομένου, ή

ε) Εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του απέβη παράνομος ή ανήθικος ή αντίθετος προς την Δημόσια Τάξη.

Τότε διαλύεται τούτο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου (άρ. 21 ΝΔ 795/71).

ΆΡΘΡΟ 42

Εκκαθάριση

Η εκκαθάριση ενεργείται από εκκαθαριστές οριζόμενους από το Δικαστήριο.

1. Ο εκκαθαριστής επέχει θέση Διοικούντος του Σωματείο. Η εξουσία τούτου περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση πρέπει να λάβει χώρα εντός έτους από τη διάλυση του Σωματείου.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται όπως μετά το πέρας το έργου του, υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή έκθεση σχετικά με τις ενέργειες του για την εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται κατά τις διατάξεις περί δικαστικής εκκαθαρίσεως κληρονομιάς, η οποία εφαρμόζεται αναλόγως. (άρ. 1913 Α.Κ. και επόμενα).

ΆΡΘΡΟ 43

Κυρώσεις

Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων της περί Σωματείων Νομοθεσίας, από υπαίτια πράξη ή παράλειψη εκ μέρους του Σωματείου ή του Δ. Συμβουλίου ή ταμείου, εκκαθαριστού ή ετέρου οργάνου τούτου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Σωματείου, ιδίως:

α) Κάθε πράξη ή παράλειψη αποσκοπούσα στην ευόδωση του σκοπού του Σωματείου, β) η μη εκπλήρωση των προς το Σωματείο οικονομικών υποχρεώσεων, γ) η συμμετοχή στη συνέλευση άνευ εκπληρώσεως των διά του παρόντος οριζομένων οικονομικών υποχρεώσεων προς το Σωματείο, δ) η συμμετοχή στη Συνέλευση, εφόσον η απόφαση αφορά στην επιχείρηση δικαιοπραξίας ή τη έγκριση ή κατάργηση της δίκης μεταξύ του Σωματείου αφενός και του συμμετέχοντος αφετέρου ή τον σύζυγο αυτού ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού, ε) η λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια πράξεως εκμεταλλεύσεως της περιουσίας του Σωματείου, στ) η μη έγκαιρη υποβολή προς τη Συνέλευση και την Εποπτεύουσα Αρχή του απολογισμού και του ισολογισμού του Σωματείου σύμφωνα με την διαγραφόμενη διαδικασία στις διατάξεις του παρόντος, ζ) κάθε πράξη ή παράλειψη από εκείνες οι οποίες έδωσαν αφορμή για τη διάλυση του Σωματείου (εδαφ. γ, δ, ε, του άρθρου 45 του παρόντος) με σκοπό να συνεχιστεί η δράση του διαλυθέντος Σωματείου ή να ανασυσταθεί το διαλυθέν, για τους ίδιους λόγους, Σωματείο, η) η είσπραξη κάθε είδους αποζημίωσης από το Σωματείο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτό, θ) από κάθε αρμόδιο ή μη είσπραξη που γίνεται κατά παράβαση της από τα άρθρα 15 του παρόντος διαγραφόμενης διαδικασίας, ι) η μη εμπρόθεσμη υποβολή στη Συνέλευση και την Εποπτεύουσα Αρχή της υπό του άρθρου 25 εκθέσεως, ια) η απόκρυψη κωλύματος, που αποκλείει τη συμμετοχή στο Σωματείο, ιβ) η μη ενημέρωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, ιγ) οι παραβάσεις των άρθρων 34,35,36,37 και 38 του ΝΔ 795/71, ιδ) η μη συμμόρφωση με τις συστάσεις της εποπτεύουσας αρχής, ιε) η από τον εντεταλμένο προς τούτο μη νόμιμη και κανονική τήρηση των υπό του παρόντος αναφερόμενων δελτίων.

Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι οι κάτωθι:

α) έγγραφη επίπληξη, β) απαγόρευση συμμετοχής στη Συνέλευση από 1-3 συνεδριάσεις, γ) απαλλαγή από τα καθήκοντα, δ) αποβολή από το Σωματείο.

Πειθαρχικά όργανα

Πειθαρχικός Προϊστάμενος είναι: α) ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου, β) η Γ. Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου δύναται με γνώμη του Δ. Συμβουλίου να επιβάλει την ποινή της επιπλήξεως και την απαγόρευση συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Η Γ. Συνέλευση δύναται να επιβάλει την απαλλαγή εκ των καθηκόντων και την αποβολή καθώς και κάθε ποινή κατά των μελών του Δ.Σ. Κατά των αποφάσεων του Προέδρου του Δ.Σ. επιτρέπεται έφεση ενώπιον της πρώτης συγκροτηθησομένης Γ. Συνελεύσεως. Κατά της αποφάσεως της Γ. Συνελεύσεως περί αποβολής από το Σωματείο δύναται να ασκηθεί προσφυγή από τον ενδιαφερόμενο κατά το άρθρο 88 του ΑΚ.

Με τη διαπίστωση παράβασης κάποιου κατά τις διατάξεις του παρόντος, ο υπαίτιος καλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε απολογία με έγγραφη κλήση, στην οποία αναγράφεται το κατηγορητήριο και με την οποία τάσσεται εύλογη προθεσμία για έγγραφη απολογία.

Εφόσον εκ των στοιχείων της απολογίας δεν αποσείονται οι σε βάρος της εγκαλούμενης κατηγορίες, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να αναθέσει σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. τη διενέργεια σχετικών ανακρίσεων και με τη γνώμη του Δ.Σ. να αποφασίζει την επιβλητέα ποινή. Εάν κατά την κρίση του πρέπει να επιβληθεί βαρύτερη ποινή αυτής για την οποία έχει δικαιοδοσία, παραπέμπει το θέμα στην αρμόδια να αποφασίζει σχετικώς Γενική Συνέλευση. Ειδικώς, εφόσον πρόκειται για μέλη του Δ.Σ., η υπόθεση παραπέμπεται ανεξαρτήτως της βαρύτητας στη Γ. Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 44

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΑΡΜΟΝΙΑ» έχει σφραγίδα σχήματος κυκλοειδούς, η οποία φέρει περιφερειακά την άνω επωνυμία και δύο χείρες ενωμένες σε ένδειξη αλληλεγγύης των μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 45

Επί παντός θέματος μη προβλεπομένου διά του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του υπ’ αρ. 1111/1972 Ν.Δ. (περί φιλανθρωπικών σωματείων) σε συνδυασμό με την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση ασάφειας κάποιου άρθρου αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.

ΆΡΘΡΟ 46

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού διατηρούνται σε ισχύ εφόσον αναγκαστικής φύσεως μεταγενέστερες διατάξεις δεν ορίσουν διαφορετικά, δηλαδή ότι υπερισχύουν των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

Το παρόν καταστατικό του Σωματείου θέλει ισχύσει από της εγκρίσεώς του από το Ειρηνοδικείο Σιντικής (εκουσία δικαιοδοσία) και της καταχωρήσεώς του στο οικείο βιβλίο των σωματείων.

ΆΡΘΡΟ 47

Τελικές Διατάξεις

 1. Οι εκκρεμείς δίκες με διάδικο το απορροφούμενο σωματείο «Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων εκ Μελενίκου εν Σιδηροκάστρω Η ΑΡΜΟΝΙΑ» συνεχίζονται στο όνομα του συνιστώμενου Σωματείου χωρίς διακοπή.

 2. Στο Σωματείο θα μεταβιβαστεί και θα εκχωρηθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων και υποχρεώσεων του απορροφούμενου σωματείου.

 3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Σιδηρόκαστρο, 01-03-2014

Ο Πρόεδρος

ΗΛΙΑΣ ΡΑΔΟΒΑΛΗΣ

Ο Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΗΣ